iPhone

iPhone 13 Pro / 13 Pro Max
iPhone 12 Pro / 12 Pro Max

AppleCare+ cho iPhone

Có rơi vỡ, vào nước
Sau 2 năm được renew

AppleCare cho iPhone

iPhone 13 – 12 – SE – 11

AppleCare+ cho iPhone

Có rơi vỡ, vào nước
Sau 2 năm được renew

AppleCare cho iPhone

So Sánh AppleCare với AppleCare+