Headphones

AirPods / AirPods Pro

AppleCare+ cho AirPods / AirPods Pro

Có rơi vỡ, vào nước

AirPods Max

AppleCare+ cho AirPods Max

Có rơi vỡ, vào nước

Beats

AppleCare+ cho Beats

Có rơi vỡ, vào nước